Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
asc:lab2:index [2019/06/10 15:04]
adriana.draghici [Referințe]
asc:lab2:index [2019/06/10 15:06] (current)
adriana.draghici [Clase și obiecte în Python]
Line 90: Line 90:
 </​code>​ </​code>​
  
-Clasele suportă **multiple inheritence** și nu există un contract propriu-zis pentru interfețe. Pentru a crea clase abstracte există modulul [[http://​docs.python.org/​library/​abc.html | abc (Abstract Base Classes)]]. Pentru metodele pe care vreți să le considerați abstracte puteți transmite excepția ''​NotImplementedError''​ sau puteți adăuga în corpul funcției doar keyword-ul ''​pass''​.+Clasele suportă **multiple inheritence** și nu există un contract propriu-zis pentru interfețe. Pentru a crea clase abstracte există modulul [[http://​docs.python.org/​library/​abc.html | abc (Abstract Base Classes)]]. Pentru metodele pe care vreți să le considerați abstracte puteți transmite excepția ''​NotImplementedError''​ sau puteți adăuga în corpul funcției doar keyword-ul ''​pass''​. ​Pentru a compara conceptele de programare orientată pe obiect în Python cu ceea ce sunteți familiari din Java vă recomandăm linkul [[https://​realpython.com/​oop-in-python-vs-java/​ | OOP in Python vs Java]]. 
  
 În lucrul cu clase, trebuie avute în vedere următoarele reguli: În lucrul cu clase, trebuie avute în vedere următoarele reguli:
asc/lab2/index.1560179057.txt.gz · Last modified: 2019/06/10 15:04 by adriana.draghici
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0